ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

พัฒนาการจังหวัดอ่างทองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ