อ่างทอง ปูพรหมตรวจคุณภาพ จปฐ.

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้คณะทำงานติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีคุณภาพ โดยนางสาวประภา โค้วศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอแสวงหา เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลทางพระ และเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

นางประทีป ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ อบต.เทวราช , อบต. ราชสถิต อำเภอไชโย และ อบต.ย่านซื่อ, เทศบาลเมืองอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)