🌳 พช.อ่างทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน(Move for fund team) 🌳

🌾🌾อ่างทอง🌾🌾
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น.

🌳 พช.อ่างทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน(Move for fund team) 🌳

นายชลอ พงษ์ชุบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน(Move for fund team) โดยมีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ คู่มือปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล การบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การบริหารหนี้ และทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน อำเภอละ 1 คน ปราชญ์ชาวบ้านด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้านโครงการแก้ไขความจน และคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอละ 1 คน โดยทีมวิทยากรจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)