🙍‍♂️สตรีเก่งเมืองอ่างทองเดินหน้า ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2562🙍‍♂️

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นางจินตนา  ปิ่นสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2562 ในการประชุมครั้งนี้มีการติดตามงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การอนุมัติโครงการของสมาชิก แบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 7 โครงการ เงินอุดหนุน 9 โครงการ  รวมเป็น 1,998,360 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)