🍮พช.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562🍮

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น.

นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรม “สภากาแฟอ่างทอง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายทินกร  บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายคนอง  ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนายธนศักดิ์ นาเลิศ            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

 

ภาพ/รายงาน : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)