ชวนกันคุย จิบกาแฟ

เวลา 13.30 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง พบปะ ชวนกัน “คุย” ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การทำงานเป็นทีม โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก และจัดลำดับความสำคัญของงาน
2. การสื่อสารให้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรม ให้เป็นไปตามแผน และกำกับติดตาม ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
4. ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ
5. ให้คณะสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน บันทึกแบบ พช. 6 ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ติดตาม
6. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อป้องกันการแอบอ้างไปใช้ในทางมิชอบ
7. การขยายร้านโชว์ห่วย โครงการ 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม โดยอาศัยเครือข่ายสตรี และผู้นำชุมชน
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 2 ของกรมการพัฒนาชุมชน
9. การนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ พช.อ่างทอง
10. การติดตามเตรียมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลจำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนสีบัวทอง อ.แสวงหา

(Visited 1 times, 1 visits today)