รับฟังการบรรยาย D-HOPE

เวลา 10.00 น. นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง(Decentralize Hand-On Program Exhibition) ในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. บรรยายให้ความรู้ เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจาย ที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง(Decentralize Hand-On Program Exhibition)
2. การเขียนคำชวนให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่สนใจ
3. การเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ Product Story
4. เทคนิคการเล่าเรื่องราวและ การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการชุมชน

ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)