รับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เวลา 14.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาการอำเภอ เจ้าพน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และได้มอบหมายภาระกิจ ดังนี้

1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ รับสมัครกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ตรวจสอบ/จัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร มูลนิธิ สมาคม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3. ตรวจสอบ/จัดทำแผน บัญชี ฐานข้อมูล การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระทุกประเภท เพื่อเป็นการแบ่งเบา และลดรายจ่ายช่วยเหลือกลุ่มสตรี ตามนโยบายของรัฐบาล
4. ศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศ ให้ถูกต้อง และสามารถชี้แจง ทำความเข้าใจ ต่อผู้มาติดต่อราชการได้ถูกต้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)