ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น สวมเสื้อผ้าแขนยาว เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคในอากาศ ส่งเสริมจัดหาวิทยากรสอนการเย็บหน้ากากอนามัยใช้เองในครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภคในระยะเวลาสั้น
2. รายงานผลความก้าวหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้ัอ โรค COVID-19
3. สำรวจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
4. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างวิถีการสวมผ้าไทยให้เป็นที่นิยม เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
5. ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ตรงตามความเป็นจริง การดำเนินงานต้องตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. ดำเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ที่เข้าร่วมอบรมและดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)