ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ครั้งที่ 1/2563

เวลา 09.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยใช้กระบวนการนวัตกรรม “พช. ๗+๔ อ่างทองทีมเป็น ๑ : Change for Better Angthong Strong Together” โดยการแบ่งโซนการรับผิดชอบของทีมฯ ออกเป็น 3 โซน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิดผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล สู่ศักยภาพรวมของทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด คือ มีความรู้ ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการ และการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ร่วมติดตาม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็นทุกอำเภอ และร่วมกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)