โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายกิจจา ทองแดง

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายธนศักดิ์ นาเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวประภา โค้วศิริ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพิไล จอมพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา ปิ่นสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวลัดดา กลิ่นบำรุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางภัททิยา เจริญสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนิดา หินเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนภัสสร แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ รักอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพุฒินันท์ ปรีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอำนวย เดชสอน

พนักงานขับรถ (ส2)

(Visited 3 times, 1 visits today)