โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายทินกร บุญเงิน

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายธนศักดิ์ นาเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชลอ พงษ์ชุบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคนอง ส่งช่วย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวรนุช กรุงเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางพิไล จอมพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา ปิ่นสุวรรณ์

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวชนิดา หินเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัททิยา เจริญสุข

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวลัดดา กลิ่นบำรุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ รักอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประวิทย์ ษรสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญรัศมิ์ มณีวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนิสา วานิช

นางนิสา วานิช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอำนวย เดชสอน

พนักงานขับรถ (ส2)

(Visited 3 times, 1 visits today)