โครงสร้าง/บุคลากร

นายทินกร บุญเงิน

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นางสาวนุชจรีย์ ตุ้มคง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชลอ พงษ์ชุบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคนอง ส่งช่วย

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางวรนุช กรุงเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางนภัสร แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนิดา หินเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพิไล จอมพงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นางสาวลัดดา กลิ่นบำรุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศรีสุวรรณ อุ่นทะเล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ รักอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประวิทย์ ษรสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญรัศมิ์ มณีวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอำนวย เดชสอน

พนักงานขับรถ (ส2)

(Visited 3 times, 1 visits today)