โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นายธนศักดิ์ นาเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวประภา โค้วศิริ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพิไล จอมพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา ปิ่นสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนภัสสร แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวลัดดา กลิ่นบำรุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางภัทริยา เจริญสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนิดา หินเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพุฒินันท์ ปรีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 3 times, 1 visits today)