ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มิถุนายน 2562 /

10:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิถุนายน 2562 /

14:42 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิงอำนวยความสะดวก โดย การปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมอำนวยความสะดวกการเตรียมความพร้อม สิงอำนวยความสะดวกในการรองรับ นักท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมซนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดบํ้าสามโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิงอำนวยความสะดวก โดย การปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมอำนวยความสะดวกการเตรียมความพร้อม สิงอำนวยความสะดวกในการรองรับ นักท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมซนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดบํ้าสามโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2562 /

15:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบแล็คซีน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบแล็คซีน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2562 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการคณะอนกรรมการบริหารกองทนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการคณะอนกรรมการบริหารกองทนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2562 /

15:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าขาวม้าใส่เอกสาร ตามโครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าขาวม้าใส่เอกสาร ตามโครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2562 /

15:04 น. /

ดาวน์โหลด