จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D โดยโรงเรียน OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e_ bidding)

(12/09/2561)