ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

เวลา 09.30 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมและพิจารณา โครงการเงินทุนหมุนเวียน ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 โดยให้คณะกรรมการร่วมกันอ่าน และตรวจสอบความถูกต้อง
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 เงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระหว่างเบิกจ่าย 1,971,900 บาท งบบริหาร เบิกจ่าย 329,524.75 บาท รวมทั้งสิ้น 2,301,424.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.17
3. การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 72 โครงการ วงเงิน 11,063,625 บาท โครงการถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 60 โครงการ แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12 โครงการ

โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)