มอบวัสดุ อุปกรณ์ ครัวเรือนยากจน

เวลา 16.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชลอ พงษ์ชุบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ทอง และประธานกองทุนหมู่บ้าน ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ เมล็ดพันธุ์ผัก เป็ดพันธ์ไข่ เพื่อการประกอบอาชีพ ตามบันทึกตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการด้วยทุนชุมชน ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง ตามแนวคิดชุมชนช่วยชุมชน เพื่อสร้างความรัก สามัคคี และแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้ยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)