ประชุมทางไกล

เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. มอบรางวัลและนำเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดองค์ความรู้(KM) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
2. การมอบเงินทุนอุปการะให้เด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิด – 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส พร้อมประสานความช่วยเหลือจากส่วนราชการ เอกชน ฯลฯ ช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามนโยบายขับเคลื่อนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. การขับเคลื่อนโครงการ “น้อมนําแนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” ให้มีความยั่งยืน โดยเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 63

ในการนี้ นายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)