สนับสนุนงานสารสนเทศอำเภอป่าโมก

เวลา 09.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก โดยมีสาระคัญดังนี้

1. ชี้แจงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
3. ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโปรแกรม TPMAP
4. เตรียมความพร้อมสำรวจข้มูลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
6. ตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
7. ตรวจสอบติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ OA
8. ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ทและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)