ประชุม Conference

เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน
4. การจัดตั้งกลุ่ม facebook เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. การนำเสนอรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฏาคม 2563
6. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
7.แนวทางสร้างการรับรู้ให้ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวม
8. การมอบทุนอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11.การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)