ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เวลา 11.00 น. ตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการบริหารงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมวางแผนการใช้ง่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบบาทสตรี โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
2. ดำเนินการโอนขายบิลเงินคงเหลือทุกประเภท ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 529,517.63 บาท ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3. เร่งรัด การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในอำเภอที่ยังได้เป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)