ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน

เวลา 09.30 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 “การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง” โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัด นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมรับฟัง และตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

(Visited 1 times, 1 visits today)