ติดตามและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมฯ 2564 ครั้งที่ 2

เวลา 09.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง พูดคุย แลกเปลี่ยน ติดตามและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเเภอวิเศษชัยชาญ

โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ
2. พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหลักและข้อคิดงานพัฒนาชุมชนของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การมีใจที่จะทำงานนั้นหนึ่ง การทำงานเป็นทีมหนึ่ง การเห็นประชาชนดุจญาติคนสำคัญหนึ่ง และการบูรณาการการทำงานอีกหนึ่ง
3. เน้นย้ำการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลทั่วไป และการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอ่างทอง
4. แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้แก่ โคก หนอง นา โมเดล, การขับเคลื่อนกิจกรรม เยี่ยมบ้าน ยามเย็น, OTOP นวัตวิถี, กองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
5. แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, สัมมาชีพชุมชน, หนึ่งตำบล หนึ่ีงผลิตภัณฑ์, การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2, การแต่งกายด้วยผ้าไทย, การจัดงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ
ต้านยาเสพติด” และการสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน
6. แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ชี้แจงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ., ติดตามการรายงานข้อมูลผ่านระบบ TPMAP, การจัดการระบบสารสนเทศ, การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
7. แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ชี้แจงปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่พบในการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563, แนวทางการบริหารงานบุคคล, แผนการจัดสรรงบประมาณกองทุนพ้ฒนาบาทบาทสตรี ในปีงบประมาณ 2564
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตอบคำถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง เพื่อให้การทำงานและการประสานงานระหว่างองค์มีประสิทธิภาพ

จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อแสร้างความรัก ความสามัคคี ในการร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)