รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะส่วนราชการ พบปะพี่น้องประชาชน กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น อำเภอป่าโมก

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ยามเย็น โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก นางศุภวรรณ ขวัญเขียว พัฒนาการอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ยุราวรรณ ฟาร์มเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ มีข้อราชการ ประเด็นการแลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ดังนี้

🌻 นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ข้อราชการ นโยบายรัฐบาล โครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
◾️ การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน อย่างยั่งยืน
◾️ ส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
◾️ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยสามารถแจ้งปัญหาไปที่จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
🌻 นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ การส่งเสริมการเรียนรู้ การต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านและผู้ว่างงาน โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
🌻 นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ การชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น
◾️ การขอรับงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
◾️ การขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
◾️ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
◾️ โครงการ 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
🌻 นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายุราวรรณ ฟาร์มเห็ด ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ บ้านน้ำวน (ยุราวรรณ ฟาร์มเห็ด) หมู่ที่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งขยายผลการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
◾️ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอป่าโมกของสำนักงานพัฒนาชุมชนและสำนักงานเกษตร
◾️ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น/ท้องที่
◾️ การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าโมก
◾️ การประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง รณรงค์การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
◾️ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการทบทวนแผนและปรับปรุงแผนให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
🌻 นางศุภวรรณ ขวัญเขียว พัฒนาการอำเภอป่าโมก มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ การขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน
🌻 นายอำนาจ คล้ายสิทธิ์ กำนันตำบลโผงเผง มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ เข้าใจ เข้าถึง ประชาชนในตำบล ผ่านการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ยามเย็น ทุกเดือน
◾️ ส่งเสริม ยุราวรรณ ฟาร์มเห็ด ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และถ่ายทอดอาชีพให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งรองรับพี่น้องประชาชนในตำบลให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน
◾️ ส่งเสริมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดถนน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้จากการแสดงงานต่าง ๆ
◾️ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งท่องเที่ยว โดยให้มีการให้บริการแพพัก และการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน
◾️ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่องถนนที่ชำรุดและไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินรถ และสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทางต่าง ๆ
🌻 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ การประชาสัมพันธ์การเรียนการศึกษานอกระบบ
◾️ การติดตาม สนับสนุนการเลือกตั้ง รณรงค์การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และกิจกรรมจิตอาสาภายในชุมชน
🌻 เกษตรอำเภอป่าโมก มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
◾️ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคีได้
🌻 นายบุญเลิศ เพชรมณี และ นายสุนทร เครือวัลย์ ผู้แทนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
◾️ เป็นโครงการฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และได้เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ระหว่างเครือข่าย หน่วยงานราชการ และประชาชน
◾️ การนำองค์ความรู้ จากการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
🌻 นอกจากนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังนี้
◾️ สาธิตการเพาะเห็ดฟาง การแปรรูปจากเห็ด
◾️ ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
◾️ เยี่ยมชมโครงการ 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพชุมชน/คนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
◾️ การแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนวัดถนน
◾️ หิ้วปิ่นโต เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ราชการ ประชาชน และ ชุมชน

📝ภาพข่าว/ รายงายโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🎉🎉CDD Angthong Strong Together🎉🎉

(Visited 1 times, 1 visits today)