ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ดำเนินกิจกรรมหลักจำนวน 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย
(.) กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
(.) กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
(.) กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
(.) กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
(.) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
(.) กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
(.) กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy

ในการการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มุ่งหวังสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้
(pink square) เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งอาหารของชุมชน
(pink square) เพิ่มการจ้างงานทั่วประเทศ จำนวน 9,188 คน
(pink square) เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำฝนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร
(pink square) ผลิตข้าวนาปี จำนวน 10,818,878 กิโลกรัม เป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดูคนในชุมชนได้ปีละไม่น้อยกว่า 108,187 คน
(pink square) เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าใหม่ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ได้ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ ได้ต้นไม้ใหม่ไม่น้อยกว่า 10,303,600 ต้น
(pink square) ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ได้ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ต่อปี ลดการชะล้างหน้าดินปริมาณ 2,575.9 ตันต่อปี

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องร่วมกัน ในการร่วมกันดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)