จังหวัดอ่างทอง ยกย่องหน่วยงานต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานต้นแบบ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับจังหวัด จำนวน 13 หน่วยงาน โดยมีนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 นั้น
จังหวัดอ่างทอง ได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการทุกส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและวัด ร่วมขับเคลื่อนฯแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระยะที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลต้นแบบที่มีผลการขับเคลื่อนฯ ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ได้คัดเลือกและจัดทำใบประกาศเกียรติบัตร มอบให้แก่หน่วยงานต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานฯ ดีเด่น ในระดับจังหวัด จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
4. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
5. สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
7. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
8. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
9. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทอง
13. โรงเรียนวัดทองเลื่อน ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
(Visited 1 times, 1 visits today)