“โคก หนอง นา พช.อ่างทอง” โปร่งใส ตรวจสอบได้

เวลา 09.00 น. นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระราชกำหนดฯ รวมทั้่งลดโอกาสและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ครัวเรือนต้นแบบฯ ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน ตามประเด็นการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 ประเด็น ดังนี้
1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งก่อนเริ่มการขุด ระหว่างดำเนินการขุด และหลังดำเนินการขุด
2. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
3. มีหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน
4. มีการดำเนินการตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน
5. มีการขุดดินใน พื้นที่ 1 ไร่ จริง
6. มีการจัดทำขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับ ตามแนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างปรับรูปแปลงที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. ผู้รับจ้าง(ผู้รับเหมา) มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาอย่างถูกต้อง และการที่ผู้รับจ้างมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอที่ดำเนินการ ทำให้การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การสร้างงาน สร้างรายได้ รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มงานแรงงานอพยพกลับท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีความรู้ ความสามารถ ดำเนินการอย่างโปร่งใส ได้บุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับพื้นที่ ตามกำหนดในสัญญาจ้างที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนด
9. การจัดซื้อวัสดุอุปกกรณ์ตามกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กระทรวงการคลัง/กิจกรรมรวมกลุ่มเอามื้อ)
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้แก่ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านงานช่าง ซึ่งไม่มีความคุ้นเคย ความล่าช้าจากการดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุญาตต่าง ๆ ใบรับรอง ข้อจำกัดของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามแบบมาตรฐานได้ทั้งหมด และปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ ประเภทของดิน เป็นต้น
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง มีประเด็นซักถาม ดังนี้
1. การปรับพื้นที่ซึ่งไม่ตรงตามแบบที่กำหนด มีกระบวนการแก้ไขอย่างไร ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
2. การบริหารจัดการดินที่ขุดขึ้นมา ดำเนินการอย่างไร
3. การคำนวณปริมาณดินที่ขุด มีขั้นตอนอย่างไร
4. คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยภาคส่วนใดบ้าง มีความรู้ในส่วนที่ดำเนินการมากน้อยเพียงใด
5. การปฏิบัติงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ มีหลักฐาน มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างไร
6. สอบถามปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน จากนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
7. การคัดเลือกผู้รับจ้าง มีขั้นตอน กระบวนการพิจารณาคัดเลือกอย่างไร
จากนั้นได้คณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงของนายศุภวิชญ์ บรรจงศิลป์ หมู่ที่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ซึ่งดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ในการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการทุจริต การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ขของโครงการ
(Visited 1 times, 1 visits today)