จังหวัดอ่างทอง เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน

เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ตามที่รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ในการใช้แนวคิด “ประชารัฐ” เพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไก “ประชารัฐ” ทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการเชื่อมโยง ประสานสอดคล้องกัน โดยการดึงเอาจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน ร่วมกันแก้ปัญหาสาธารณะ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน อำเภอละ 2 วิสาหกิจชุมชนๆ ละ 10 ราย รวม 140 ราย
2. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ อบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ จำนวน 20 ราย
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(เครือข่ายจักสาน) จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนช้างสาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ.เกษตรกรคลองวัว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ
4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีโพธิ์ร่วมใจ
5. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชนคนพิการเมืองอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านศาลาดิน
6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 217,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง แก่ศูนย์เรียนรู้การเพาะปลากัดไทย หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ด้านการเพาะเลี้ยง การตลาด การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพาะปลากัดไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
1. ดำเนินงานด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดังนี้ รับรอง มผช. จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ไม่รับรอง 1 ผลิตภัณฑ์ รอผลการตรวจสอบ 20 ผลิตภัณฑ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิต OTOP ณ ศูนย์โอทอป คอมเพล็กซ์ ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จำนวน 30 ราย
3. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานสินค้า และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” จำนวน 30 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) จำนวน 7 คน เพื่อเป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการค้าและการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตลาดใหม่ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา วิสาหกิจชุมชนช้างยิ้มเกษตรอินทรีย์ป่าโมกตำบลโรงช้าง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาหนองขโมย วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น OTOP Mobile OTOP นวัตวิถี ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ และงานนิทรรศการต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมงและการแปรรูปอ่างทอง วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาหนองขโมย กลุ่มจักสานผักตบชวาบางตาแผ่น กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านรี ชุมชนบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ชุมชนบางเจ้าฉ่า หมู่ที่ 7,8
2. ขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาหนองขโมย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงมะม่วง วิสาหกิจชุมชนศุภัสสรฟาร์ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชะอม กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านดอนบ่อ วิสาหกิจชุมชนดงนุ่น กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างทองกรีนฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มตำบลชะไว วิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกบ้านห้วยกำแพง กลุ่มประมงและแปรรูปปลา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ชุมชนบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 หลัง
นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ
คือ การลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอ่างทอง ยังมีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายเพิ่มและมีความสุข ชุมชนพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืนโดยเฉพาะเอื้อต่อการพัฒนาที่มุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นการมองภาพประกอบของปัจจัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทุกด้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)