พช.อ่างทอง คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564

เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง) โดยมีนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นคณะกรรมการประเมินผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นำเสนอโดย นางสาวสุชานาถ เทียมแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชโย
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล /เทศบาล ดีเด่นระดับจังหวัด นำเสนอโดย นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทสตรีเทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย
3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด นำเสนอโดย นางสาวฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหวายไม้ไผ่และใบลาน ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ได้แก่สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)