พช.อ่างทอง ยึดมั่นหลักการ “โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เวลา 10.30 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินผลหน่วยงานตามโครงการรพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง) โดยมี นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เป็นคณะกรรมการประเมินผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Clound Meeting จากห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ในภาวะการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านแล้ว ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ และได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดไป ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพอยางต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ จึงกำหนดให้มีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด” เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา-2019 (COVID-19) ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา-2019 (COVID-19) โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Clound Meeting ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลหน่วยงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินฯ
3. นำเสนอมิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารแลถะความพยายมริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส โดย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
4. นำเสนอมิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมุล โดย นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
5. นำเสนอมิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6. นำเสนอมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม โดย นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
7. นำเสนอมิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดย นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
8. คณะกรรมการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ
นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล พัฒนาชุมชนใสสะอาด ดีเด่น ประจำปี 2556, ประจำปี 2561, ประจำปี 2562 และรางวัลพัฒนาชุมชน ต้นแบบ ประจำปี 2563 ซึ่งในปี 2564 นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนได้นำเสนอผลดำเนินงานเพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้าราชการมีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Visited 1 times, 1 visits today)