พช.อ่างทอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

เวลา 09.00 น.  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยกลุ่มงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศ นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ webex ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
2. การขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน
3. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
– กลไกการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
– กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
5. การพัฒนาระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– การปรับปรุงฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาระบบ CDD EIS พกพา สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
– การจัดทำฐานข้อมูลพิกัดหมู่บ้าน (GIS)
6. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Center)
– การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. การคัดเลือกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร อาสาพัฒนา ร่วมรับฟังการ ประชุมฯ ผ่านระบบ webex ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

ภาพข่าว/รายงาน:กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)