พช.อ่างทอง ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มต้นแบบระดับเงิน โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ แรงงานจังหวัดอ่างทองและ นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมนำเสนอ ณ ห้อง SAPPHRE 204 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหาและนางสาวปรัศนี ปินไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ของจังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหาและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จัดมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ภายใต้ชื่อ “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การนำเสนอผลงานระดับประเทศ จำนวน 3 ประเภทได้แก่
1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง
2) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอแสวงหา
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 3 ประเภทได้แก่
1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง
2) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอแสวงหา
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)