พช.อ่างทอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เวลา 09.30 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่าย ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 คน ดำเนินการ 1 วันได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ การตระหนักรู้ และส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่เครือข่าย ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่าย ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาชุมชน” โดยวิทยากร นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้หลักความพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสุจริตอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. การบรรยายหลักสูตร สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption Education) โดยมีนายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
– การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
– ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
– STONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต
– พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี ให้แก่ นางนภัสสร เชื้อมั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่ผู้แทนของอำเภอทั้ง 7 อำเภอ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกัน

ภาพข่าว/รายงาน:กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)