พช.อ่างทอง นำเสนอผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”และคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

เวลา 08.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”และ “ดีเด่น” ในสังกัดส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นำเสนอผลการดำเนินการดำเนินงานพัฒนาชุมชมใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565 และ นักวิชาการ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ กฎ/ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เน้นการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักองค์กรคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” โดยนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริ่เริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นายธนศักดิ์ นาเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และนายสุทิน คงพละ หัวหน้าคณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหัวไผ่และคณะทำงานฯ นำเสนอผลการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมตอบข้อคำถาม ณ ที่ทำการสารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหัวไผ่ หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน มาตั้งแต่ปี 2564 โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนปฏิบัติรายการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนา จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ผ่านกระบวนการจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 5 กระบวนการ ได้แก่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน กำหนดความต้องการร่วมกัน ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงมีการเผยแพร่และบำรุงรักษาสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชนโดยนำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบดีเด่น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
2. การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
4. การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ

หลังจากนั้นเวลา 15.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนา หมู่ที่ 9 และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนา โดยได้กราบไหว้สักการะหลวงพ่อโยกและวิหารหลวงพ่อสด วัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)