พช.อ่างทอง รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบ (CDD Policy Award 2022) รางวัลสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ และรางวัลข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CDD DAY 2022)

เวลา 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปีในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CDD DAY 2022) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานฯ โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ พนักงานกรมการพัฒนาชุมชน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) และยกย่องเชอชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/กรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นต่อสาธารณชน รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานพัฒนาชุมน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคีภาครัฐและภาคูเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ โดยกำหนดคำเนินกิจกรรมการจัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย
-ประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
– การมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. รางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลบุคคลคุณภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 รางวัล
3. ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 173 รางวัล
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 104 รางวัล
5. หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) จำนวน 4 รางวัล
6. หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 รางวัล
7. รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ จำนวน 18 รางวัล
8. รางวัลสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล
-ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนที่ทรงคุณค่า เหลียวหลัง แลหน้า งาน พช.
-ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุมชนในมุมมองของอดีตผู้บริหารภาคีการพัฒนาและเครือข่าย
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
– การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ เข้ารับรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง ดังนี้
1. ประเภทหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้เข้ารับรางวัล นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
2. ประเภทรางวัลสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผู้เข้ารับรางวัล นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3. ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ นายประวิทย์ ษรสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)