ศจพ.อ่างทอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2565

เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย นายปริญญา เทียนทรัพย์ จ่าจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนแรงงานจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 และพบครัวเรือนใหม่/ครัวเรือนตกหล่น รวมจำนวน 2,938 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(คจพ.อ.)ทุกอำเภอ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมาได้ส่งต่อแผนงานโครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนแก่ส่วนราชการ ในการลงไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติอื่นๆ ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง(คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
(2) รายงานผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ศจพ.จ/ศจพ.อ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ รายงานผล ประกอบด้วย 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง 3.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 4.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 6.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 7.สำนักงานจังหวัดอ่างทอง 8. ปกครองจังหวัดอ่างทอง 9.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 10.ศจพ.อ ทุกอำเภอ
(3) การตรวจสอบความก้าวหน้าผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตกเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยากจน (MPI) 17 ตัวชี้วัด จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 และ ปี 2565 รายตัวชี้วัด
(4) มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอ (ศจพ.อ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือที่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ อำเภอละ 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)