ศจพ.อ่างทอง จับมือ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย),บ.ไผ่สิงห์ทอง จำกัดและเจริญผลฟาร์ม ส่งมอบไก่พันธุ์ไข่และเป็ด ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

เวลา 13.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมกับนายวรรณชม หน่อแก้ว ผู้แทน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) นายกิตติพงศ์ พวงศิริ ผู้แทน บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด และเจริญผลฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่และเป็ด ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ณ อาคารศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง (CCTV)
ตามที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากระบบ TPMAP และพบครัวเรือนตกหล่น จำนวน 2938 ครัวเรือน แบ่งเป็น มิติสุขภาพ จำนวน 438 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ จำนวน 321 ครัวเรือน มิติการศึกษา จำนวน 91 ครัวเรือน มิติรายได้ จำนวน 2,396 ครัวเรือน มิติอื่นๆ จำนวน 14 ครัวเรือน ซึ่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่บูรณาการการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ เปิดเผยว่า สำหรับวันนี้ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองประสานงานขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่และเป็ด และอาหารไก่ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 6 อำเภอ 109 ครัวเรือน จาก บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บริษัทไผ่สิงห์ทอง จำกัด และเจริญผลฟาร์ม โดยได้รับการสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 270 ตัว เป็ด จำนวน 57 ตัว อาหารจำนวน 30 กระสอบ เพื่อมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในการลดรายจ่ายให้ครัวเรือน นำไปประกอบอาหาร สร้างคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งการมอบไก่พันธุ์ไข่และเป็ด เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แต่สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนความยากจน พี่น้องประชาชนจะต้องพึ่งตนเองเป็นสำคัญ มีทัศนคติที่ดีจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของตนเอง ส่วนราชการ เป็นเพียงหน่วยงานที่กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)