พช.อ่างทอง เสริมพลังบวก สร้างแรงจูงใจ ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ปี 2566”

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพบปะ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังบวก สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในปี 2566” แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ พัฒนากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และนายวัชรพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เสริมพลังบวก สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และทักษะการทำงานภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรองรับวิถีใหม่ (New Normal) วิถีต่อไป (Next Normal) และพัฒนาสมรรถนะการทำงานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนและวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผน ออกแบบ กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยสามารถนำนโยบายและแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างพลังบวก แรงจูงใจ ทัศนคติ และอุดมการณ์บุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายตามโครงการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ อาสาพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ดำเนินการ 2 วัน ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และ และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 18 กันยายน 2566
– บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเปลี่ยนความคิด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal โดย นายวัชรพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
– บรรยายพิเศษในห้วข้อ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังบวก สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในปี 2566 โดย นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “พี่สอนน้อง”
– กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง พี่ สามัคคี พช.อ่างทอง

วันที่ 19 กันยายน 2565
– กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยเทคนิค AAR & Sharing
– ศึกษาดูงาน การแปรรูปและการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงคั่วกาแฟอมตะลา อำเภอศรีสวัสดิ์
– ศึกษาดูงานชีววิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)