พช.อ่างทอง ประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/2565

เวลา 09.30 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี ผู้บริหารส่วนภูมิกลาง/ภูมิภาค เข้าร่วมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/2565 สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่
1)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2)ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3)แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4)สรุปผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
5)ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
6)การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)