พช.อ่างทอง ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เวลา 09.00 น.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง และคณะ พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองและพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมปลูกผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว ผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ทีมนักพัฒนา ๓ ประสาน ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการโดยรณรงค์ให้ 12.9 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงพืชสมุนไพรจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ขยายพันธุ์และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อสานพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา สู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปั่น เกิดทักษะวิถีชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ รอดพ้นจากวิกฤตสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง/พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองและคณะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขยายผลปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพันธุ์พืชสวนครัว ได้แก่ กระชาย พร้อมทั้งปรับปรุงดินและดูแลรักษาให้ผลผลิตงอกงาม ซึ่งเป็นผลผลิตจากการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)