พช.อ่างทอง ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายวิฑูรย์ นวนนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้สู่ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2566 ให้บรรลุวิสัยทัศน์หน่วยงาน “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ดังนี้ 1) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 3) สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 4) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 5) สถาบันการพัฒนาชุมชน 6) สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นำเสนอผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง โดยมีผลการดำเนินการลำดับที่ 1 ของประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)