พช.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมชวนกัน “คุย” จิบกาแฟยามบ่าย ครั้งที่ 6/2566

เวลา 13.30 น.นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจกรรมชวนกัน “คุย” จิบกาแฟยามบ่าย ครั้งที่ 6/2566 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและติดตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมสร้างสรรค์พัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ประเด็นข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย
– การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเตอมกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2565
2. พัฒนาการจังหวัดอ่างทองมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายสำคัญ จังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ 2566
3 . การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1-2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเร่งติดตามการจัดทำแผนงานโครงการให้เสร็จก่อนกำหนด
5. การประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง ได้รับการคัดสรรระดับ 5 ดาว จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์
6. กิจกรรมการจัดประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภายใต้แนวคิด “ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี”เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดกรีนมาร์เก็ต เวลา 09.00 น.
7. การดำเนินการถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่องฯ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
8. การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูหลังสถาณการณ์น้ำท่วม

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)