พช.อ่างทอง ร่วมกับอำเภอโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล

เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีพระมหาโตนด กนฺตาโภ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง นายสนั่น เชื้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดอ่างทองดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางพระ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงครัวเรือน โคก หนอง นา นายเสน่ห์ โสภี หมู่ที่ 7 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน ปี พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน เกิดความร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีภายในชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนหรือชุมชน
โดยอำเภอโพธิ์ทอง มีพื้นที่โคก หนอง นา ตามโครงการฯ จำนวน 13 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 6 แปลง ซึ่งพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” แห่งนี้ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของ การดำเนินโครงการฯ และเป็นพื้นที่ 1 ใน 2 แปลงของจังหวัดอ่างทองที่มีการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งพื้นที่แปลงมีสัดส่วนพื้นที่ 3 ไร่ จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่เศษ โดยได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ในลักษณะพื้นที่รูปแบบ 1 : 2 (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) กว้าง 48 เมตร ยาว 100 เมตร มี “หนองน้ำ” จำนวน 2 แห่ง ความลึกประมาณ 3 เมตร มีพื้นที่ “โคก” จำนวน 2 แห่ง สร้างเป็น “จุดชมวิว” และ “ศาลาพักผ่อน” มีพื้นที่ “นา” ประมาณ 1 งาน เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ใน 3 องค์ประกอบหลักของ โคก หนอง นา โมเดล และมีคลองไส้ไก่เพิ่มความชุ่มชื้นทั่วทั้งบริเวณ ในการขับเคลื่อนพื้นที่โคก หนอง นา แห่งนี้ ได้นำหลักบวร มาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ และให้ความสำคัญกับการเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้วิถีชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ ได้จัดเตรียมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล , กิจกรรมลงแขกดำนา และกิจกรรมห่มฟางแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเดินชมแปลง โคก หนอง นา , ถ่ายรูปจุดเช็คอิน และหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)