พช.อ่างทอง ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2566

เวลา 13.30 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่าทอง เรื่องก่อนวาระการประชุม
– แนะนำตัว ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1. นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.นางเบญจมาศ เหรียญสมบูณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชโย
3. นายคนองเดช กงเพชร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการอำเภอโพธิ์ทอง
– แนะนำตัวนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากรรุ่นที่ 121) จำนวน 5 ราย
สำหรับการประชุมในวันนี้มีประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
1. สรุปประเด็นการประชุม “จิบกาแฟ ยามบ่าย” ประจำเดือน ธันวาคม 2565
2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิตโคก หนอง นา และ สินค้าชุมชน จังหวัดอ่างทองภายใต้ชื่อ “ตลาด Green Market @ อ่างทอง” เดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 33-35 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 136,440 บาท
4. การดำเนินงานตำบลเข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การดำเนินงานจัดประกวดเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย จังหวัดอ่างทอง
6. การจัดงานวันผู้นำ อช. ประจำปี 2566
7. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP : KBO)
8. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
9. งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
10. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง
11. การดำเนินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
12. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566
13. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566
14. การดำเนินงานทุนชุมชน ประจำปี 2566
15สรุปสถิติการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สูงสุดในรอบเดือน มกราคม 2566 ดังนี้
– Line สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้
– Website สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้
– Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้
16. แผนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ

(Visited 1 times, 1 visits today)