พช.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมชวนกัน “คุย” จิบกาแฟยามบ่าย ครั้งที่ 1/2566

เวลา 10.00 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจกรรมชวนกัน “คุย” จิบกาแฟยามบ่าย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและติดตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมสร้างสรรค์พัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนเบิก-จ่ายงบให้เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 การขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอ่างทอง
3. งานเกษตรและของดีจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4. กิจกรรมวันผู้นำ อช. วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ วัดพวงทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
5. การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
6. งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
7. การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
8. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี 2565 (ระยะที่ 2) และการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย มิติความเป็นอยู่ การซ่อมแซม/สร้างบ้านในพื้นที่อำเภอป่าโมกจำนวน 2 ครัวเรือน
9. การบันทึกข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนจากระบบ ThaiQM ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในระบบ Tpmap Logbook
10. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีแนวทางการบริหารหนี้เกินกำหนดชำระ ไตรมาส 1 ในการบริหารจัดการนี้ให้ลดลงได้น้อยกว่า ร้อยละ 5

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)