โครงสร้าง/บุคลากร

นายทินกร บุญเงิน

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายชลอ พงษ์ชุบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคนอง ส่งช่วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพิไล จอมพงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

นางนภัสร เชื้อมั่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางสาวนาวีญา นวลศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

นายพงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายประวิทย์ ษรสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิชญรัศมิ์ มณีวงษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิษณุกร ย่อมครบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธันยนันท์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ รักอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอลินวลัย ภูศรีวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายทวีรักษ์ สลางสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริญา สงวนพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอำนวย เดชสอน

พนักงานขับรถ (ส2)

(Visited 3 times, 1 visits today)