ผู้บริหาร/บุคลากร

นายอดิศร สุทธิเลิศ

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

084-8740621

กลุ่ม-ฝ่าย ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-8232085

นายชลอ พงษ์ชุบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-8232102

นายคนอง ส่งช่วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-8232106

นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

086-4114923

นางพิไล จอมพงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

นางนภัสร เชื้อมั่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางสาวนาวีญา นวลศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

นายพงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิษณุกร ย่อมครบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายประวิทย์ ษรสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญรัศมิ์ มณีวงษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธันยนันท์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายรัฐบุรุษ สีเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ รักอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสามารถ ไชยถา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอำนวย เดชสอน

พนักงานขับรถ (ส2)

(Visited 3 times, 1 visits today)