จังหวัดอ่างทอง : ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง เชิญชวนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

21 มกราคม 2565 /

18:42 น.

พช.อ่างทอง ร่วมประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20 มกราคม 2565 /

17:08 น.