“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ร่วมกับ ผู้นำ อช. เมืองอ่างทอง ส่งเสริมช่องทางการตลาด ร่วมอุดหนุน และให้กำลังใจผู้ผลิตจากโคก หนอง นา และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาด Green Market @ อ่างทอง"

25 November 2022 /

15:03 น.

“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางหมื่นหาญ หมู่ที่ 8 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

23 November 2022 /

17:59 น.

กรมการพัฒนาชุมชน

พช.สามโก้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรมตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨✨

23 November 2022 /

16:44 น.